در دوتایی مجلل

در دوتایی مجلل
با یک حرکت کوچک در جهت درنوسازی وبازسازی فضا(مثل عریض کردن )می توانید احساس عجیبی از بزرگی و وسعت فضا را در درون خود ایجاد کنید.یک درگاه برجسته  و مشخص را در نظر بگیرید و اندازه آن را (در جهت عرض)دو برابر کنید.می توانید در آن از کمان یا حتی از دو پنجره قدی سرتاسری استفاده کنید.در هر یک از این روش ها پویایی و حرکت را از یک اتاق به اتاق دیگر ملاحضه خواهید کرد.

 

دیدگاه‌های اخیر

هیچ دیدگاه‌هایی در دسترس نیست.

سعادت آباد صرافهای جنوبی خ ۲۵متری قره تپه ای پ ۸۹  همراه ۰۹۱۲۲۸۶۶۸۹۳