مراحل بعدی بازسازی و تغییر دکوراسیون این فضا را به اختصار توضیح دهید؟

 براى آشنایى بیشتر مراحل بازسازى آپارتمان را می توان به صورت مختصر در هفت مرحله بیان کرد:

    تخریب قسمت هایى از سقف، کف و دیوار که جهت انجام تغییرات مد نظر مى باشد.
    اجراى تأسیسات لازم مانند لوله کشى ها، سیم کشى ها و تقویت سازه و ...
    مرحله بنایى و ساخت قسمت هاى مورد نظر و کار گذاشتن درب و پنجره ها
    اتمام دکورهاى چوبى و نصب آنها و اتمام سقف و نصب منابع نورى
    اتمام دیوارها و بعد کفپوش کامل
    چیدمان نهایى مبلمان
    یک بازرسى نهایى و تحویل به کارفرم

دیدگاه‌های اخیر

هیچ دیدگاه‌هایی در دسترس نیست.

سعادت آباد صرافهای جنوبی خ ۲۵متری قره تپه ای پ ۸۹  همراه ۰۹۱۲۲۸۶۶۸۹۳