معماری بازی هنرمندانه دقیق و خیره کننده مجموعه ای از اجسام ساخته شده در زیر نور است

معماری بازسازی آپارتمان بازی هنرمندانه دقیق و خیره کننده مجموعه ای از اجسام ساخته شده در زیر نور است .چشم های ما برای این آفریده شده اند که فرم ها را زیر نور ببینیم.سایه روشن ها هستند که فرم ها در مقابل ما برهنه می سازند.مکعب مخروط کره و استوانه و هرم اولین فرم هایی هستند که نور آنها را به ما عرضه می کند.تصاویر آنها ناب ملموس و صریح هستند.
نور طبیعی و نور مصنوعی اولین تقسیم بندی نور هستند.این دو با هم تفاوت اساسی دارند:
1.نور مصنوعی همه رنگ های طیف مرئی را ندارند.
2.شدت و شکوه نور طبیعی را نیز ندارند.پس برای طراحی نور نور مصنوعی دربازسازی داخلی فضای مسکونی در ابتدا 

دیدگاه‌های اخیر

هیچ دیدگاه‌هایی در دسترس نیست.

سعادت آباد صرافهای جنوبی خ ۲۵متری قره تپه ای پ ۸۹  همراه ۰۹۱۲۲۸۶۶۸۹۳