نور مصنوعی

نور مصنوعی بازسازی آپارتمان
اما از معدود امتیازات نور مصنوعی درهنگام بازسازی فضاها به طبیعی نحوه تابش آن است که انعطاف بیش تری برای تطابق با نیازهای فضایی دارند و به راحتی با انتخاب می توان هر یک از سطوح فضای داخلی را هدف تابش اصلی منبع نور قرار داد.طراحی و حتی تغییرات در طراحی منابع نور ده مصنوعی در هر مقطع زمانی(بیش از طراحی بعد از طراحی و بعد از ساخت یا حتی هنگام مرمت بنا )نیز امکان پذیر است.نور مصنوعی به نور متمرکز و نور غیر متمرکز تقسیم بندی می شود.

 

دیدگاه‌های اخیر

هیچ دیدگاه‌هایی در دسترس نیست.

سعادت آباد صرافهای جنوبی خ ۲۵متری قره تپه ای پ ۸۹  همراه ۰۹۱۲۲۸۶۶۸۹۳